TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1292 /CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH UV
Địa chỉ: Số 18 Lô G, đường D1, KCN An Hạ, X.Phạm văn Hai, H.Bình Chánh
Mã số thuế: 0305110871

Trả lời văn bản số01- 2015/CV ngày 12/01/2015 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sungmột số điều của các Luật thuế:

Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sungmột số điều theo Luật số 31/2013/QH13 .

1. Bổ sungkhoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“3a. Phân bón; máy móc,thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp;tàuđánhbắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”.

2. Sửa đổi điểm b khoản2 Điều 8 như sau:

“b) Quặng để sản xuấtphân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, câytrồng;”.

3. Bãi bỏ điểm c và điểmk khoản 2 Điều 8”

Căn cứ Khoản 5a Điều 23Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

5. Dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứnhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấpGiấy chứng nhận đầu tư.

- Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lậpdoanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mụclĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từngày 01/01/2014.

- Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặcGiấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư,chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhậnđiều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày01/01/2014 của dự án đó.

- Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệpđang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Namvà không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tưtừ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên:

1) Về ưu đãi thuế TNDN:

Trường hợp Công ty được cấp giấy phép kinh doanhsố 0305110871 ngày 26/07/2007, hoạt động tại Số 18 Lô G, đường D1,KCN An Hạ, X.Phạm văn Hai, H.Bình Chánh, ngành nghề kinh doanh: sản xuất thuốc thuỷsản, thuốc thú y thì Công ty không thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDNtheo dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC .

2) Về thuế suất thuế giátrị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng thuốc thú y:

Trước và sau ngày01/01/2015, sản phẩm thuốc thuỷ sản, thuốc thú y áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT.

Cục Thuế TP thông báoCông ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P. KTr 1;
- Lưu (TTHT, HC).
191 – 1261 / 2015 QK

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga