BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1292/LĐTBXH-BHXH
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 5
Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 1422/TCCB ngày 30/12/2009 củaquý Công ty đề nghị cho ý kiến về việc giải quyết chế độ đối với ông Hồ TrọngChinh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội, người lao độngcó đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi nam đủ60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người đang đóng bảo hiểmxã hội bao gồm: Sổ bảo hiểm xã hội và Quyết định nghỉ việc.

Theo nội dung Công văn số 1422/TCCB nêu trên, ôngHồ Trọng Chinh sinh năm 1948, hiện nay đã trên 60 tuổi. Như vậy, căn cứ quyđịnh nêu trên, ông Chinh đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hàngtháng. Tuy nhiên, về mặt thủ tục hồ sơ để giải quyết hưởng lương đối với ngườiđang đóng bảo hiểm xã hội phải có Quyết định nghỉ việc của người sử dụng laođộng.

Trường hợp ông Hồ Trọng Chinh được bổ nhiệm giữchức vụ Giám đốc công ty nhà nước và không thuộc đối tượng ký hợp đồng lao độngthì đề nghị quý Công ty liên hệ với Bộ Nội vụ để được trả lời cụ thể.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quýCông ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI




Trần Thị Thúy Nga