BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1292/QLCL-TTPC
V/v mẫu biên bản, quyết định trong xử phạt VPHC theo Nghị định 178/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Chi cục QLCL Nông lâmsản và Thủy sản Quảng Ninh

Trả lời văn bản số 216/QLCL-TTr ngày04 tháng 7 năm 2014 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sảnQuảng Ninh về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng các mẫu biên bản, quyết địnhtrong xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ,Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Các biểu mẫu biên bản, quyết địnhban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính đượcsử dụng trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định178/2013/NĐ-CP .

2. Hiện tại Thanh tra Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đang được giao chủ trì xây dựng thông tư quy định biểumẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nôngthôn (dự kiến ban hành trong năm 2014)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các PCT (để biết);
- Lưu: VT, TTPC

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh