BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1292/TCT-CS
V/v gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thái Bình Dương
(Địa chỉ: Lô 37-C5 Khu dân cư Hoà Minh 5, quận Liên Chiểu. TP Đà Nẵng);
- Công ty TNHH Nguồn lực Miền Trung
(Địa chỉ: Lô số 7, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam);
- Công ty Cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An
(Địa chỉ: KM 1954, Quốc lộ lA, Phường Khánh Hậu, TP. Tân An, tỉnh Long An).

Trong thời gian vừa qua,Tổng cục Thuế nhận được công văn của các đơn vị đề nghị giải đáp vướng mắcchung về gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chínhphủ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Người nộp thuế phải nộp hồsơ khai thuế và thời hạn nộp thuế theo đúng.quy định tại Điều 32, Điều 42 LuậtQuản lý thuế là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất về quản lý thuế. Cụ thể,thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm chậm nhất là ngày thứ chin mươi, kể từ ngàykết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Sau thời hạn nộp thuế quy định,người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xửphạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Để đảm bảo thực hiện đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày10/5/2012 của Chính phủ và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tàichính quy định hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thuNgân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ vềmột số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

(1) Trường hợp doanh nghiệpthuộc trường hợp gia hạn quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC được gia hạn 09 tháng (tính từ ngay 01/01/2012 đến ngày 30/09/2012) đối với sốthuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 trở về trước mà đến ngày10/5/2012 doanh nghiệp chưa nộp Ngân sách Nhà nước (số thuế TNDN của các doanhnghiệp đang còn nợ chưa nộp từ năm 2010 trở về trước). Không tính phạt chậm nộptrong thời gian được gia hạn nộp thuế (từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày30/09/2012).

(2) Trường hợp doanh nghiệpđã thực hiện trả xong nợ thuế của các năm 2010 trở về trước từ ngày 01/01/2012đến trước ngày 10/5/2012 nhưng chưa nộp phạt chậm nộp phát sinh do nợ thuế TNDNthì doanh nghiệp vẫn bị tính phạt chậm nộp thuế TNDN kể từ ngày hết thời hạnnộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thihành đến ngày nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước (Doanh nghiệp không được giahạn theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012của Bộ Tài chính).

(3) Trường hợp doanh nghiệpđã thực hiện trả xong nợ thuế và nộp tiền phạt chậm nộp tiền thuế của các năm2010 trở về trước vào ngân sách nhà nước trước ngày 10/5/2012 nên doanh nghiệpkhông còn nợ tiền thuế để được gia hạn nộp thuế thêm 9 tháng theo quy định tạikhoản 1 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngay 23/05/2012 của Bộ Tài chính vàcũng không điều chỉnh lại số tiền phạt chậm nộp tiền thuế của các năm 2010 trởvề trước.

Đề nghị Công ty liên hệ vớiCục Thuế địa phương để được hướng dẫn theo quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Đà Nẵng
- Cục thuế tỉnh Quảng Nam
- Cục thuế tỉnh Long An
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Vụ QLT., Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường