BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1292/TCT-PCCS
V/v: Xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 320/CT-THDT ngày 07/3/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về xử phạt hành chính đối với hành vi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không lập hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc này Tổng cục Thuế đã có công văn số 2240/TCT-PCCS ngày 14/7/2005 hướng dẫn cụ thể như sau: Đối với các hành vi vi phạm các quy định về chứng từ kế toán, sổ kế toán, lưu trữ tài liệu kế toán… thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/01/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Còn các hành vi vi phạm liên quan đến hóa đơn thì phải xử phạt theo quy định tại chương III Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Theo hướng dẫn nêu trên, các trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định phải lập hóa đơn nhưng không lập hóa đơn bán hàng thì bị xử phạt theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương