VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1292/VPCP-QHQT
V/ kết quả đàm phán Dự án tài chính nhà ở với ADB

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 22/NHNN-QHQT ngày 08 tháng 01 năm 2003) về kết quả đàm phán dự án tài chính nhà ở với Ngân hàng phát triển Châu á (ADB); ý kiến của Bộ Kế hoạch và đầu tư (văn bản số 474/BKH-KTĐN ngày 21/01/2003) , Phó Thủ tướng Vũ Khoan, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt nội dung Hiệp định khoản vay của Dự án Tài chính nhà ở và các văn kiện đi kèm đã được đàm phán và uỷ quyền cho đồng chí Lê Đức Thuý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt Nhà nước CHXHCN Việt Nam ký Hiệp định khoản vay của Dự án Tài chính nhà ở với đại diện của ADB.

- Bộ Ngoại giao thông báo cho ADB việc Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho đồng chí Lê Đức Thuý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Hiệp định Khoản vay.

- Giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án theo đúng Nghị định 17/CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức tín dụng, cơ quan liên quan triển khai các hoạt động của Dự án đúng tiến độ.

- Giao Bộ Tài chính chủ trì ký biên bản giao vốn với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện phần tín dụng của dự án thông qua Ban quản lý các dự án tín dụng quốc tế (HFF) theo cơ chế tài chính như đã đề xuất (công văn số 12192/TC-TCĐN ngày 12/11/2002) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Giao Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước triển khai chương trình hành động chính sách và thể chế như đã thống nhất với ADB.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần