BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12920/BGTVT-KCHTGT
V/v cắm mốc lộ giới và khai thác sử dụng trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay, trong quá trình triển khai xây dựng các dự án nângcấp, mở rộng trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là tuyến QL.1 và QL.14 qua khu vựcTây Nguyên do việc mở rộng nên xuất hiện một số vướng mắc về cắm mốc lộ giới mớivà khai thác sử dụng trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB).

Để giải quyết vướng mắc nêu trên và căn cứ các quy định hiệnhành, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Về cắm mốc lộ giới:

- Thực hiện cắm mốc lộ giới mới theo quy định tại Khoản 1,Điều 1, sửa đổi Khoản 3, Điều 14 của Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảovệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó có quy định về đất HLATĐB đối vớiđường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, đồng thời dỡ bỏ hệ thống mốc lộgiới cũ không còn phù hợp;

- Giới hạn HLATĐB: Theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Khai thác sử dụng trong phạm vi đất HLATĐB:

- Công trình và các tài sản trong phạm vi đất HLATĐB: Thựchiện theo quy định tại Khoản 9, Điều 28 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày24/02/2010 về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và Khoản 1, Điều 1Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

- Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệthại tài sản gắn liền với đất theo Quy định tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT của Bộ Tàinguyên Môi trường;

- Việc xây dựng tạm công trình trong đất HLATĐB: Chỉ đượcxây dựng tạm với quy mô và thời hạn theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Nghị địnhsố 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chínhphủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Điều kiện cấp giấy phép tạm: Thực hiện theo quy định tạiKhoản 6, Điều 7 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 và Khoản 1, Điều 9Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết mộtsố nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấpphép xây dựng.

Trên đây là một số nội dung về cắm mốc lộ giới và khai thácsử dụng trong phạm vi đất HLATĐB, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương nghiên cứu, triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếuphát sinh vướng mắc, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ảnh về BộGTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng (để b/c);
- Tổng cục ĐBVN;
- Các Sở GTVT;
- Các Ban QLDA trực thuộc Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ