BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12929/BTC-TCT
V/v khai, nộp thuế xuất bán dầu thô theo công thức tính giá trung bình tháng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2012

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty Dầu Việt Nam
- Cục Thuế Tp. Hà Nội;
- Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 5580/DKVN-TCKT ngày 17/7/2012của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), công văn số 4227/DVN-TCKT ngày 31/5/2012của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVoil) kiến nghị hướng dẫn về khai, nộp thuế đốivới dầu thô/condensate bán theo công thức tính giá trung bình tháng bán dầu.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 155/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011,Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/02/2009, Thông tư số 56/2008/TT-BTC ngày23/6/2008; để phù hợp với hoạt động xuất bán dầu thô/condensate áp dụng côngthức tính giá trung bình tháng và thống nhất với hướng dẫn về khai báo giá tạmtính đối với hàng hóa xuất khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờkhai hải quan tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với các lô dầu thô/condensate xuất bán áp dụng công thứctính giá trung bình tháng xuất bán (gồm cả xuất khẩu và bán tại thị trường ViệtNam), trường hợp đến thời hạn khai, nộp các khoản thuế tài nguyên, thuế thunhập doanh nghiệp, phụ thu dầu lãi và lãi nước chủ nhà (sau đây gọi chung làthuế) theo quy định mà chưa xác định được giá bán chính thức thì Người nộp thuếthực hiện khai, nộp các khoản thuế theo giá tạm tính; khai báo giá chính thứcvà nộp các khoản thuế chênh lệch (nếu có) trong thời hạn 10 ngày kể từ thờiđiểm xác định được giá bán chính thức.

Thời điểm xác định giá bán chính thức tối đa là 90 ngày kểtừ ngày hoàn thành việc xuất dầu thô/condensate tại điểm giao nhận (đối với dầuthô/condensate bán tại thị trường Việt Nam) hoặc 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờkhai hải quan (đối với dầu thô/condensate xuất khẩu)

Trường hợp số thuế đã nộp theo giá tạm tính lớn hơn số thuếphải nộp theo giá chính thức, Người nộp thuế thực hiện bù trừ số tiền thuế nộpthừa vào các lô dầu thô/condensate xuất bán tiếp theo gần nhất đã xác định đượcgiá bán chính thức theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫnthi hành.

Giá tạm tính (tối thiểu) được xác định theo nguyên tắc làgiá bình quân của 20 ngày đầu tháng của tháng xuất bán dầu thô/condensate.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổngcông ty Dầu Việt Nam, các Cục Thuế: Tp. Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, tỉnh BàRịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận biết và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo Bộ Tài chính đểđược hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục TCDN;
- Vụ: PC, CST-BTC;
- Vụ: PC, CS, KK-TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, DNL (2b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn