BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1293/TCHQ-TXNK
V/v miễn phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh.
(Km3 - Quốc lộ 1 - Cam Phú - TP. Cam Ranh - Khánh Hòa)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 34/VB-CRS-VTTB ngày 4/3/2013 của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh vềđề nghị miễn phạt chậm nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ quy định tại Điều 111 LuậtQuản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì trường hợp của Công ty TNHHMTV Đóng tàu Cam Ranh không thuộc đối tượng được miễn xử phạt vi phạm phát luậtvề thuế. Đề nghị Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh thực hiện theo đúng quyđịnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang