BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1293/TCT-CS
V/v Vướng mắc hướng dẫn người phụ thuộc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 960/CT-TNCN ngày 18/3/2013 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn vướngmắc về cách xác định những người nào là "người phải trực tiếp nuôi dưỡngkhác theo quy định của pháp luật" được quy định tại tiết d, điểm 3.1.4,khoản 3, Mục I, Phần .B, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tàichính. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết d, điểm 3.1.4, khoản 3, MụcI, Phần B, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn:

"d) Các cá nhân khác là ngườingoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luậtnhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thunhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1 .5 dướiđây mà đối tượng nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm:

- Anh ruột, chị ruột, em ruột củađối tượng nộp thuế.

- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bàngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của đối tượng nộp thuế.

- Cháu ruột của đối tượng nộp thuế(bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột)

- Người phải trực tiếp nuôi dưỡngkhác theo quy định của pháp luật."

Như vậy, nội dung "người phảitrực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật" hướng dẫn tại Thôngtư số 84/2008/TT-BTC nêu trên là hướng dẫn mang tính bao quát, nằm ngoài cácđối tượng được liệt kê.

- Hiện nay Tổng cục Thuế đang dựthảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định quy định chi tiết một số điều củaLuật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN; để cócơ sở sửa đổi, bổ sung tại dự thảo thông tư, đề nghị Cục Thuế bổ sung thông tincác trường hợp cá nhân khác phát sinh trên thực tế (nằm ngoài các đối tượng đãđược liệt kê) cần phải có hướng dẫn cụ thể là người phụ thuộc thuộc nhóm"người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật”.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Khánh Hòa được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, TNCN

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Nguyễn Thị Hạnh