VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1293/VPCP-QHQT
V/v công hàm trao đổi với Nhật Bản về tín dụng ODA TK 2002

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1444 BKH/KTĐN ngày 19 tháng 3 năm 2003), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc nội dung dự thảo Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Chính phủ Việt Nam 79.33 tỷ yên nhật tín dụng ưu đãi thuộc tài khoá 2002, có bổ sung thêm phần liên quan đến vấn đề kiểm toán sau đấu thầu.

- Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký công hàm trao đổi nói trên với đại diện Chính phủ Nhật Bản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao