BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 12931/BCT-XNK
V/v quản lý nhập khẩu bình gas và thiết bị phụ trợ

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Công an;
- Hiệp hội Gas Việt Nam.

Bộ Công Thương xin trao đổi vớicác Bộ về việc quản lý nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại công văn số 5499/VPCP-KNTN ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việctạm dừng nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng, sau khi trao đổi thống nhất với cácBộ, ngành chức năng, ngày 28 tháng 8 năm 2008 Bộ Công Thương đã có công văn số 7664/BCT-XNK về việc tạm ngừng nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng. Theo đó, bìnhchứa khí gas hóa lỏng (LPG) có dung tích từ 110 lít trở xuống có mã số HS là7311009100, và 7311009910 đã qua sử dụng tạm ngừng nhập khẩu.

Đến nay, Chính phủ đã ban hànhNghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về Kinh doanh khí dầu mỏhóa lỏng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2010. Theo quy định tạiKhoản 4 Điều 50 của Nghị định, một trong những hành vi bị cấm trong hoạt độngkinh doanh LPG là: “Nhập khẩu chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG đã qua sửdụng; sản xuất và nhập khẩu các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG không đảmbảo tiêu chuẩn chất lượng quy định và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; không cónguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng”.

Để có căn cứ thống nhất hướngdẫn thực hiện, Bộ Công Thương xin đề nghị các Bộ có ý kiến về một số vấn đề nhưsau:

- Danh mục và mã số HS bình gas,thiết bị phụ trợ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu gồm: bình chứa khí gas hóa lỏng(LPG) có dung tích dưới 30 lít mã HS 7311009100, bình chứa khí gas hóa lỏng(LPG) có dung tích từ 30 lít đến dưới 110 lít mã HS 7311009910 và loại khác mãHS 7311009990; van xy lanh (LPG) bằng đồng hoặc hợp kim đồng mã HS 8481802100và 8481802200; dây dẫn gas dân dụng mã HS 4009110000 và kẹp ống dây dẫn gas LPGmã số HS 7326909090…

- Về hình thức văn bản hướngdẫn: Nghị định số 107/2009/NĐ-CP của Chính phủ không giao các Bộ hướng dẫn việccấm nhập khẩu các mặt hàng bình gas và thiết bị phụ trợ đã qua sử dụng. Vì vậy,sau khi các Bộ, ngành thống nhất ý kiến về danh mục và mã số HS, Bộ Công Thươnghoặc Bộ Tài chính sẽ ban hành văn bản thông báo để hướng dẫn thực hiện.

Xin đề nghị các Bộ, ngành, cơquan có ý kiến tham gia với những đề xuất nêu trên của Bộ Công Thương (đặc biệtlà tên và mã số HS đối với các loại bình gas, thiết bị phụ trợ và cơ quan banhành) và xin gửi về Bộ Công Thương (Vụ Xuất nhập khẩu, địa chỉ [email protected]) trước ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Xin trân trọng cảm ơn sự phốihợp của quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ KH và CN;
- Vụ CNNg;
- Vụ TTTN;
- Cục KTATMT;
- Cục QLTT;
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên