TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12937/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Control Union Việt Nam Địa chỉ: 182-184 Bùi Tá Hán, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2Mã số thuế: 0302854488

Trả lời văn thư ngày 27/11/2015 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014):

+ Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 quy định thuế suất 0% áp dụng đối với:

“Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

…”.

+ Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

…”.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với khách hàng ở nước ngoài để cung cấpdịch vụ tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (các hệ thống này đặt ngoàiphạm vi lãnh thổ Việt Nam, dịch vụ này được tiêu dùng ngoài Việt Nam) thì đượcáp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng điều kiện được quy định tại Khoản 2, Điều 9Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này ./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
P.KT 2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC)
3104-2015 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga