BỘ XÂY DỰNG

---------------------

Số: 1294/BXD-HĐXD

V/v: thành lập Công ty TNHH Xây dựng công trình cảng Trung Quốc (Việt Nam).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 530/SKHĐT-ĐTKT ngày 17/6/2011 của Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Xây dựng Công trình cảng Trung Quốc (Việt Nam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mục tiêu thành lập Công ty TNHH Xây dựng Công trình cảng Trung Quốc (Việt Nam) 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ lắp đặt, thi công, xây dựng các công trình khác thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Tuy nhiên, để có cơ sở đánh giá hồ sơ, đề nghị nhà đầu tư là Công ty China Habour Engineering Company Limited bổ sung giấy phép đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, HĐXD (VAM – 04).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Phạm Khánh