TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1294/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình NSXXK

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH ADM 21 Việt Nam.
(Đ/c: Lô C5, KCN Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình)

Trả lời công văn số131202-1/CV/ 2013/ADM21 ngày 2/12/2013 của Công ty TNHH ADM 21 Việt Nam vướngmắc về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hìnhNSXXK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xử lý đối với lượng nguyên phụliệu còn tồn tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội khi thực hiện quy định tại Điều 36Thông tư số 128/2013/TT-BTC :

Đối với lượng nguyên vật liệu còn tồntheo tờ khai nhập khẩu đăng ký tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội nhưng không đủđể sản xuất sản phẩm xuất khẩu, Công ty được sử dụng số nguyên liệu tồn nàycùng với nguyên vật liệu được nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Ninh Bình để sảnxuất sản phẩm xuất khẩu. Sau khi xuất khẩu sản phẩm, tờ khai xuất khẩu sản phẩmđược cấu thành từ nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bắc HàNội và Chi cục Hải quan Ninh Bình được quyết toán tương tự quy định tại điểm c,khoản 1, Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

2. Về địa điểm làm thủ tục xuấtkhẩu sản phẩm:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 38Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì doanh nghiệp được đăng ký tờ khai xuất khẩu tạiChi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu hoặc Chi cục Hải quan khác. Do vậy,việc Công ty đăng ký làm thủ tục xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Ninh Bình làphù hợp với quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty TNHH ADM 21 Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Thanh Hóa;
- Cục HQ TP Hà Nội
- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn