BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1294/LĐTBXH-TL
V/v xếp hạng doanh nghiệp 1

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 314/UB ngày 24/03/2003 của quý Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3450 TC/TCN11 ngày 14/04/2003, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xếp doanh nghiệp hạng I quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Xổ số kiến thiết Minh Hải tỉnh Bạc Liêu.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý trong doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 và Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 4/04/2000 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Xổ số kiến thiết Minh Hải tỉnh Bạc Liêu và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng