BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: Vướng mắc thủ tục hàng tạm nhập tái xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 199/HQQT-NV ngày 24/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phản ánh việc Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn không niêm phong hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất làm thủ tục tạm nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, làm thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Việc thay đổi cửa khẩu xuất hàng thực hiện theo hướng dẫn tại Mục III công văn số 14999/BTC-TCHQ ngày 07/11/2011 của Bộ Tài chính (không phân biệt loại hình xuất khẩu).
2. Việc giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006; Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 25/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 37 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Theo đó, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan từ khi hàng tạm nhập đến khi tái xuất. Đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất không thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thì việc giám sát hải quan được thực hiện bằng niêm phong hải quan (trừ trường hợp không thể niêm phong hải quan thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2264/TCHQ-GSQL ngày 18/5/2011 của Tổng cục Hải quan).
Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kiểm tra và chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh