VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1294/VPCP-V .I
V/v kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Xét Kết luận thanh tra số 230/KL-TTCP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệmcủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra số 230/KL-TTCP ngày 03 tháng 02 năm 2016. Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện kết luận này, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: TH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b), Hg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ