TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12948/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH TM DV SX Đại Hùng Sáng Địa chỉ: 46E2 p 5, Đặng Công Bỉnh, X. Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn, TP. HCMMã số thuế: 0310102749

Trả lời văn bản số 01-10CV/2015 ngày 27/10/2015 (Cục Thuế TP nhận ngày 4/12/2015) của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tạiNghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ bổ sung khoản 3a vào Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“….

Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác,bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám,bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùngcho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chănnuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại khoản 1 Điều 3Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thứcăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;”

Mặt hàng bã men bia sấy khô (là phế phẩm thu được từ quá trình sảnxuất bia) nêu thuộc Danh mục thức ăn chăn nuôi và các chất phụ gia thứcăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố theo Nghịđịnh số 08/2010/NĐ-CP và Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT thì thuộcđi tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp không thuộc danh mục thứcăn chăn nuôi được công bố thì phải chịu thuế GTGT, áp dụng thuế suất thuếGTGT là 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:- Như trên;
- CCT Huyện Hóc Môn;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
3174_8551909 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga