BỘ XÂY DỰNG

---------------------

Số: 1295/BXD-HĐXD

V/v: bổ sung ngành nghề KD và mục tiêu hoạt động dự án của CT TNHH DWP Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4970/SKHĐT-ĐTKT ngày 30/6/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động dự án của Công ty TNHH DWP Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty TNHH DWP Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411043000095 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/2/2007 thay đổi lần thứ hai ngày 27/3/2009. Việc Công ty đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động dự án: quản lý dự án, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp thuộc lĩnh vực được xem xét bổ sung để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu đ­ược cấp giấy chứng nhận đầu t­ư, đề nghị quý Sở gửi văn bản cho cơ quan quản lý nhà n­ước về xây dựng tại địa ph­ương đư­ợc biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, HĐXD (VAM – 04).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Phạm Khánh