NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1295/NHNN-QLNH
V/v hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàng nguyên liệu của NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 21/01/2013, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 660/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao BộTài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc xửlý (hoặc phương án) thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ. Theo đó, “2. Hoạt động xuấtkhẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước được miễn thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủxem xét ban hành Quyết định về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trongnước của Ngân hàng Nhà nước trong tháng 02/2013. Theo Dự thảo Quyết định, khithực hiện mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nướcđược phép nhập khẩu vàng trên thị trường quốc tế hoặc xuất khẩu vàng ra nướcngoài để giảm thiểu rủi ro biến động giá vàng trên thị trường quốc tế.

Do vậy, để triển khai hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàngphục vụ cho mục đích can thiệp, theo quy định tại Nghị định 24 và thực hiện ýkiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tàichính sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành cơ chế miễn thuế xuất khẩu,nhập khẩu đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu của Ngân hàngNhà nước.

Xin trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Minh Hưng