BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1295 TCT/CS
V/v thuế đối với thưởng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1271/CT .NV ngày 27/12/2002 của Cục thuế tỉnh Long An về việc thuế đối với thưởng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Quyết định số 02/2002/QĐ-BTM ngày 02/1/2002 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế xét thưởng xuất khẩu quy định: “Thương nhân được chuyển số tiền được thưởng vào quỹ khen thưởng của đơn vị và sử dụng tiền thưởng để phát triển kinh doanh và/hoặc phân chia tiền thưởng của mình cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị có công sức góp vào thành tích được thưởng”. Căn cứ vào quy định nêu trên thì khoản thưởng thành tích xuất khẩu cho doanh nghiệp từ quỹ hỗ trợ xuất khẩu (áp dụng cho các doanh nghiệp có thành tích tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, có mặt hàng mới sản xuất lần đầu tiên tham gia xuất khẩu, xuất khẩu sản phẩm đạt chất lượng cao được tổ chức quốc tế công nhận bằng văn bằng, đạt kim ngạch xuất khẩu lớn và hiệu quả cao) theo Quyết định của Bộ Thương mại không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với khoản nộp về quỹ hỗ trợ xuất khẩu, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp chưa có quyết định tính vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc