TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1295/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH sản xuất lưới xuất khẩu Đà Nẵng
Địa chỉ: Hòa Cầm, Hòa Thọ, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Trả lời văn bản số 23/CV-GTGT ngày 09/03/2006 của Công ty TNHH Sản xuất lưới xuất khẩu Đà Nẵng hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm lưới, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.33, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và theo quy định tại Điểm 6, Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 của Bộ Tài chính thì: "Lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá bao gồm các loại lưới đánh cá, các loại sợi, dây giềng loại chuyên dùng để đan lưới đánh cá, không phân biệt nguyên liệu sản xuất" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp các sản phẩm lưới, giỏ lưới của Công ty đáp ứng được các nội dung nêu tại quy định này thì sẽ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sản xuất lưới xuất khẩu Đà Nẵng biết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Đà Nẵng;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến