BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1296/BXD-HĐXD
V/v Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng " Cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp văn phòng và siêu thị" tại lô đất số 2.5 HH đường Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HàNội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản 2070/KH &ĐT-TĐ ngày 09/6/2010của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc thẩm tra cấp giấy chứng nhậnđầu tư dự án đầu tư xây dựng "Cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp văn phòngvà siêu thị" tại lô đất số 2.5 HH, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính,quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

1. Về hồ sơ của dự án:

- Theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư, dự án đầu tưxây dựng "Khu văn phòng, dịch vụ và nhà ở" tại "Cụm nhà ở hỗnhợp chung cư kết hợp văn phòng và siêu thị" tại lô đất số 2.5 HH, đường LêVăn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thuộc lĩnh vựcđầu tư có điều kiện, được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- UBND thành phố Hà Nội cho phép Tổng Công ty Cơ khí Xâydựng COMA nghiên cứu lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng "Cụm nhà ở hỗnhợp chung cư kết hợp văn phòng và siêu thị" tại lô đất số 2.5 HH có diệntích khoảng 8.777m2, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân tạivăn bản số 580/UBND-KH &ĐT ngày 20/01/2009.

- UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụngđất tại lô đất số 2.5 HH, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận ThanhXuân tại Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 31/12/2008.

- UBND thành phố Hà Nội giao Tổng Công ty Cơ khí Xây dựngCOMA (nhà đầu tư BT Cung Trí thức thành phố) làm chủ đầu tư dự án đầu tư tại lôđất số 2.5 HH có diện tích khoảng 8.777m2, đường Lê Văn Thiêm, phường NhânChính, quận Thanh Xuân tại văn bản số 3996/UBND-CN ngày 23/6/2008.

- Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106000885 doSở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Tổng Công ty Cơ khí Xây dựngCOMA (đăng ký lần đầu ngày 10/6/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày29/5/2007), chủ đầu tư có đăng ký các ngành nghề kinh doanh phù hợp với mụctiêu dự án.

- Theo giải trình kinh tế - kỹ thuật của chủ đầu tư, dự kiếnquy mô xây dựng công trình tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch tổng mặt bằng đãđược Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội chấp thuận tại văn bản số 3203/QHKT-P2 ngày 17/11/2009 theo uỷ quyền của UBND thành phố Hà Nội tại vănbản số 580/UBND-KH &ĐT ngày 20/01/2009.

2. Một số vấn đề cần lưu ý:

- Cụm công trình này thuộc khu vực được xem xét theo quyhoạch chung và các quy hoạch tiếp theo của Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, khi triểnkhai các bước tiếp theo cần tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn về quy hoạch và cácquy định về kiến trúc, quy hoạch; đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khuvực.

- Trước khi triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư thực hiệnđầy đủ các yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 580/UBND-KH &ĐTngày 20/01/2009; đặc biệt là hoàn tất các thủ tục sử dụng đất, thực hiện đầy đủnghĩa vụ tài chính và thuế theo quy định; thực hiện các yêu cầu của Sở Quyhoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội tại văn bản số 3203/QHKT-P2 ngày 17/11/2009.

- Nhà đầu tư cần triển khai thực hiện dự án theo quy địnhcủa pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luậtkhác có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cấp giấy chứngnhận đầu tư của dự án. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nghiêncứu, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét theo thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hà Nội;
- Sở Xây dựng TP Hà Nội;
- Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh