TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA TT XNK
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1296/TCHQ-KTTT
V/v: điều chỉnh thuế NK

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một số đơn vị hải quan và khiếu nại của doanh nghiệp về việc xử lý điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với các lô hàng van, vòi nước cho bồn rửa mặt, bồn rửa bát, bồn tắm theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 7749 TC/TCT ngày 15/8/2000 của Bộ Tài chính và công văn số 3949/TCHQ-KTTT ngày 11/9/2001 của Tổng cục Hải quan; Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

1) Về thời điểm điều chỉnh thuế nhập khẩu

Căn cứ quy định tại điểm 1.e, mục I Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính;

Việc điều chỉnh thuế đối với các tờ khai nhập khẩu mặt hàng van, vòi nước cho bồn rửa mặt, bồn rửa bát, bồn tắm được áp dụng trong thời hạn một năm trở về trước kể từ ngày 15/8/2001 (ngày Bộ Tài chính ban hành công văn số 7749/TCHQ-KTTT )

2) Về việc áp mã số tính thuế đối với mặt hàng vòi tắm hoa sen:

Vòi tắm hoa sen nhập khẩu trước thời điểm 15/8/2001 nếu nhập khẩu đồng bộ, không tách rời giữa vòi nước và dây sen thì thuộc nhóm 8481, mã số 84818060; Nếu nhập khẩu rời thì vòi thuộc nhóm 8481; dây sen (gồm cả tay cầm) xếp theo vật liệu cấu thành (nếu bằng nhựa thuộc chương 39, bằng sắt thép thuộc chương 73, bằng đồng thuộc chương 74...)

Trường hợp nhập khẩu sau thời điểm 15/8/2001 thì phải tách riêng vòi nước và dây sen để áp mã, tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và giải quyết dứt điểm.

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA TT XNK
Hỏa Ngọc Tâm