TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1296/TCT-DNK
V/v: Kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty tư vấn xây dựng Tân CC
535/16 Nguyễn Tri Phương, P8, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 01- 03/CV ngày 25/03/2006 của Công ty Tư vấn Xây dựng Tân CC v/v kê khai nộp thuế GTGT của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định Điểm 2, Mục I, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

"Riêng các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế các hợp đồng tư vấn, dịch vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Tư vấn Xây dựng Tân CC có trụ sở đóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty ký hợp đồng dịch vụ gọi thầu, xét thầu, giám sát thi công các công trình xây dựng tại địa bàn Đà Nẵng thì các hoạt động dịch vụ này Công ty kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, không phải kê khai nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 3% trên giá tiền công dịch vụ với Cục thuế Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến