BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1296 TCT/NV6
V/v hoàn thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư kiến nghị ngày 02/04/2003 của Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Thị Lang về việc không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với những hoá đơn mua vào của doanh nghiệp bỏ trốn. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp khi phát hiện những hoá đơn đầu vào của DNTN Nguyễn Thị Lang là hoá đơn của những doanh nghiệp bán hàng đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh thì Cục thuế phải thông báo ngay cho cơ quan thuế các địa phương, đồng thời thông báo cho các cơ quan pháp luật biết để có biện pháp xử lý.

- Nếu hoá đơn phát sinh trước ngày doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn thì Cục thuế phải kiểm tra xem xét, đối chiếu với hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp để xác định có hàng hoá thực tế mua hay mua bán hoá đơn khống để xử lý vi phạm. Trường hợp hoá đơn nêu trên là đúng thực tế có mua hàng, hàng hoá mua vào có nhập kho, được hạch toán kế toán trên sổ sách đầy đủ, đúng qui định thì chấp nhận được khấu trừ, hoàn thuế và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Nếu hoá đơn phát sinh sau ngày doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn thì Doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT vào và không được tính vào chi phí khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương