VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1296/VPCP-NN V/v quán triệt; thực hiện chỉ đạo của TTgCP tại Đại hội LM HTX VN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Về kiến nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Tờ trình số 02/LMHTXVN-CSPT ngày 04 tháng 01 năm 2021), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc tổ chức quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương, các địa phương và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

2. Giao Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ký văn bản, kèm theo bài phát biểu của Thủ tướng Chính ph tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương, các địa phương và hệ thống Liên minh Hp tác xã Việt Nam để nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Liên minh Hợp tác xã Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đ
ình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục
, Tổng GĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, NN (2) Hải.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng