BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1297/BGTVT-KHĐT
V/v: Đề nghị bố trí vốn quý I, II năm 2009 cho dự án đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh- Trung Lương

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài chính

Dự án xây dựng đường ôtô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư bằng nguồn vốn ứngtrước ngân sách Nhà nước và đã khởi công vào ngày 16/12/2004, tổng mức đầu tưđiều chỉnh là 9.885 tỷ đồng, đến nay tổng giá trị thực hiện đạt 7.950/9.885 tỷđồng (≈ 80%).

Tính đến thời điểm 31/12/2008, vốn giải ngân thực tế cho dựán đã đạt 6.553 tỷ/6.555 tỷ kinh phí được Bộ Tài chính ứng trước từ ngân sách.

Hiện nay, Bộ GTVT đang chỉ đạo tập trung lực lượng để thicông hoàn thành công trình đúng tiến độ. Hai tháng đầu năm 2009, khối lượngnghiệm thu đã lên đến 400 tỷ nhưng không có vốn để thanh toán. Dự kiến đến hếtquý II/2009 sẽ giải ngân được 2.000 tỷ. Bộ GTVT đã có văn bản số 8936/BGTVT-KHĐT ngày 08/12/2008 báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trívốn để hoàn thành dự án. Ngày 05/01/2009, Bộ KHĐT cũng đã có văn bản số 55/BKH-KCHT &ĐT thống nhất kiến nghị của Bộ GTVT về việc đề nghị Thủ tướngChính phủ xem xét tiếp tục bố trí vốn cho dự án.

Ngày 12/02/2009, Bộ Tài chính có văn bản số 1636/TC-ĐT ngày12/03/2009 nêu lên sự khó khăn trong bố trí vốn ứng trước cho ngành Giao thông vậntải nói chung và của dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương nói riêng và đề nghịthực hiện đề án bán quyền thu phí để có vốn thực hiện (Đề án đến nay đang đượcBộ Tài chính thẩm định).

Về việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Trưởng Ban Chỉđạo Nhà nước các công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải đã có ý kiến (Thôngbáo số 33/TB-VPCP ngày 04/2/2009): ..."Đồng ý tạm ứng vốn từ ngân sáchTrung ương trong kế hoạch năm 2010 cho Bộ GTVT để hoàn thành dứt điểm dự án Đườngô tô cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương trong năm 2009. Giao Bộ Tài chính trìnhThủ tướng Chính phủ quyết định để triển khai theo quy định hiện hành".

Để tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác,Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bố trí ứngvốn quý I và quý II năm 2009 cho dự án là 2.000 tỷ đồng, chi tiết phân bổ chotừng quý như sau:

+ Quý I năm 2009: 1000 tỷ đồng.

+ Quý II năm 2009: 1000 tỷ đồng.

Đề nghị Bộ Tài chính quan tâm giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để b/c);
- VPCP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ ĐT, Vụ NS - Bộ TC;
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Lưu VT, KHĐT(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức