BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/BXD-KTXD
V/v chi phí chung của Công tác sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt lại thiết bị.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phầnLILAMA10

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 543/ LILAMA10-KTKTngày 26/5/2015 của Công ty cổ phần LILAMA10 chi phí chung của Công tác sửachữa, bảo dưỡng và lắp đặt lại thiết bị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt lạithiết bị chưa được quy định cụ thể trong Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình; công tác này được thực hiện chủ yếu là nhân công có tay nghề cao(bậc thợ từ bậc 4 trở lên), không có vật liệu chính mà chỉ có vật liệu phụ.

Theo quy định tại mục 6 Bảng 3.8 Thông tư số04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 thì chi phí chung cho Công tác lắp đặt thiết bịcông nghệ trong các công trình xây dựng được tính bằng 65% trên chi phí nhâncông trong dự toán; do vậy, chi phí chung của Công tác sửa chữa, bảo dưỡng vàlắp đặt lại thiết bị được tính bằng 65% trên chi phí nhân công trong dự toán.

Công ty cổ phần LILAMA10 căn cứ ý kiến trên đểthực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh