TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1297/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế tái đầu tư của Công ty Telstra

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 071003/Telstra đề ngày 7/10/2005 đề nghị hoàn thuế tái đầu tư của Công ty Telstra International Ltd. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Ngày 8/12/1998 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Giấy phép điều chỉnh số 127/GPĐC3 cho phép Công ty Telstra, là bên nước ngoài trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng công ty Bưu chính viễn thông, được tăng vốn góp thêm 40 triệu USD bằng cách tái đầu tư từ lợi nhuận thu được từ hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Theo trình bày của Công ty Telstra trong đơn đề nghị hoàn thuế và trong Tờ khai hoàn thuế tái đầu tư thì thời điểm Công ty bắt đầu tái đầu tư là tháng 10/2000. Tuy nhiên, theo Giấy phép đầu tư thì hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ chấm dứt vào tháng 10/2000, riêng hoạt động khai thác đường liên lạc trực tiếp với Mỹ sẽ chấm dứt hợp đồng ngày 01/4/2002.

Như vậy, việc tái đầu tư của Công ty thực tế từ thời điểm nào? Có đảm bảo điều kiện quy định của Luật ĐTNN là vốn tái đầu tư phải sử dụng từ 3 năm trở lên không?

- Tờ khai hoàn thuế tái đầu tư của Công ty lập chưa đúng quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC chưa có xác nhận của Cục thuế Tp Hà Nội.

- Trong hồ sơ gửi kèm công văn đề nghị hoàn thuế của Công ty còn thiếu một số tài liệu theo quy định như sau:

Xác nhận của cơ quan kiểm toán tại thời điểm kết thúc tháng 12/1998 về việc Công ty Telstra đã góp đủ vốn để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh theo giấy phép số 127/GPĐC2 ngày 14/2/1998'

Các chứng từ đã nộp thuế của Công ty (bản sao có đóng dấu xác nhận của Công ty) và xác nhận của Kho bạc Nhà nước về số thuế TNDN đã nộp (bản chính).

- Công văn số 5841/CT-ĐTNN ngày 13/6/2005 của Cục thuế Tp Hà Nội gửi kèm theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế tái đầu tư của Công ty Telstra chưa đúng quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC tại công văn này Cục thuế chỉ chuyển đề nghị hoàn thuế của Công ty để Bộ Tài chính xem xét, Cục thuế chưa xác định và báo cáo đầy đủ về số thuế thu nhập thu được qua các năm của Công ty Telstra, số lợi nhuận có thể tái đầu tư, trường hợp tái đầu tư của Công ty có thuộc diện được hoàn thuế không và số thuế được hoàn theo tính toán của Cục thuế Tp Hà Nội là bao nhiêu.

Để có đầy đủ cơ sở xem xét và giải quyết đề nghị của Công ty Telstra về việc hoàn thuế TNDN tái đầu tư, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế Hà Nội làm việc với Công ty và báo cáo một số nội dung sau:

+ Xác định rõ số lợi nhuận công ty Telstra thu được từ hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam theo Giấy phép số 127/GPĐC3 ;

+ Xác định thời điểm tái đầu tư và thời hạn sử dụng lợi nhuận tái đầu tư tại Việt Nam của Telstra đảm bảo trên 3 năm;

+ Cục thuế kiểm tra, xác nhận tại Tờ khai hoàn thuế lợi tức tái đầu tư của Công ty về các nội dung của Tờ khai;

+ Trường hợp Công ty Telstra đủ điều kiện được hoàn thuế, Cục thuế tính toán và xác định cụ thể số thuế đề nghị Bộ Tài chính hoàn trả cho nhà đầu tư;

+ Hướng dẫn Công ty Telstra lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC và bổ sung các tài liệu còn thiếu như đã nêu trên đây.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ như đã nêu trên, Tổng cục Thuế sẽ xem xét trình Bộ Tài chính giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Telstra;
- Lưu: HC, ĐTNN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ THUẾ ĐTNN
Nguyễn Đình Cư