THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số 1297/TTg-KTN
V/v cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2573/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 7 năm 2009 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Trong khi chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướngdẫn thi hành về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đất, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyệnchỉ đạo và thực hiện việc tiếp tục nhận hồ sơ, làm các thủ tục cần thiết khi cáctổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhàở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được thực hiện sau khi các vănbản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaluật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (đã được Quốc hội thông qua và cóhiệu lực thi hành kể từ 01 tháng 8 năm 2009) được Chính phủ và Bộ Tài nguyên vàMôi trường ban hành.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xâydựng khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, gửi Bộ Tư pháp thẩm địnhđể trình Chính phủ quyết định; đồng thời, dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiệnNghị định theo thẩm quyền để ban hành ngay sau khi Nghị định được Thủ tướng kýban hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Các Vụ: PL, KTTH, ĐP, TH, Cổng TTĐT
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải