BỘ Y TẾ
CỤC QUN DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước cấp SĐK đợt 146

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tếsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 củaBộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì trực tiếp vớithuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc (trừ cácnguyên liệu thuộc danh mục thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùnglàm thuốc) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu củacác thuốc trong nước cấp số đăng ký ngày 12/8/2014 (Đợt 146) theo Phụ lục đínhkèm.

Danh mục nguyên liệu hoạt chất được công bố nêu trên đăng tảitrên trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược www.dav.gov.vn - Mục TT về đấu thầu thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, ĐK.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 1298/QLD-ĐK 2015 danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc nhập khẩu đợt 146