TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc việc khai báo cửa khẩu xuất

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Maersk Việt Nam.
(Địa chỉ: 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh)

Phúc đáp công văn số 0603/2013 ngày 06/03/2013 củaCông ty TNHH Maersk Việt Nam về việc kiến nghị về tiêu chí của ô 9 tờ khai hảiquan điện tử xuất khẩu HQ/2012-XK đối với hàng hóa xuất khẩu kho CFS, Ban Cảicách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung khai báo "cửa khẩu xuất hàng" tạiô số 9 tờ khai hải quan điện tử in xuất khẩu HQ/2012-XK hiện nay thực hiện theoquy định tại chỉ tiêu thông tin 1.1.35 và 1.1.36, mẫu số 1, phụ lục I ban hànhkèm theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC Trường hợp hàng xuất vào kho CFS, khixuất không đúng cảng theo khai báo ban đầu thì phải điều chỉnh theo đúng quyđịnh.

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan trảlời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định