VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/VPCP-QHQT
V/v tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 687/BKHĐT-KTĐN ngày 05 tháng 02 năm 2021 về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2020, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 385/TB-VPCP ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 306/VPCP-QHQT ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về các bất cập liên quan đến thchế, quy trình, thủ tục và pháp luật hiện hành trong công tác quản lý và sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi.

2. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần quán triệt thực hiện Đán Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025 sau khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đán trên được ban hành.

3. Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp rút ngắn thời gian đàm phán, ký hiệp định vay vốn, thm định và ký hp đồng cho vay lại. Trong quá trình đàm phán, chủ động và kịp thời báo cáo cấp có thm quyền xem xét, quyết định đối với vấn đề vượt thm quyền của mình đcó phương án xử lý.

4. Bộ Tư pháp nghiên cứu rút ngắn quy trình và thời gian xem xét cấp ý kiến pháp lý đcác hiệp định vay vốn sớm có hiệu lực, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án.

5. Gắn trách nhiệm với người đứng đầu các đơn vị có liên quan trong tchức thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng năm.

6. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA từ nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương hoặc các nguồn thu hợp pháp, hạn chế cân đối từ nguồn thu từ đất.

7. Tiếp tục cho phép thực hiện giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương và kế hoạch vốn nước ngoài cho vay lại một cách độc lập trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

8. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thu hút và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

>> Xem thêm:  Vốn hợp tác phát triển chính thức (ODA) là gì ? Phân tích ưu điểm, nhược điểm vốn ODA ?

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đcác cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: CN, KTTH, KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng