VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1298/VPCP-QHQT
V/v năm 2002 thực hiện Quyết định 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Uỷ ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1343 BKH/KTĐN ngày 12 tháng 3 năm 2003), về tình hình thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có văn bản nhắc nhở các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nghiên cứu và thống nhất biện pháp phối hợp giữa Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ những biện pháp kiên quyết hơn để quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài có hiệu quả.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức một đợt kiểm tra, nhất là đối với các địa phương, đơn vị còn yếu kém trong công tác quản lý viện trợ để từ đó rút kinh nghiệm, chấn chỉnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao