BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1299/BGTVT-KHĐT
V/v: Triển khai thực hiện dự án đường ô tô cao tốc Dầu Dây – Phan Thiết theo hình thức BOT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuấtnhập khẩu Bình Minh (Bitexco)

Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã được Thủ tướngChính phủ giao cho Công ty Bitexco là Nhà đầu tư lập Đề xuất dự án và lập Dự ánđầu tư xây dựng tuyến đường ôtô cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hình thứcBOT tại văn bản số 5476/VPCP-CN ngày 28/9/2007 và số 1482/TTg-KTN ngày09/9/2008. Tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có tổng mức đầu tư lớn(khoảng hơn 14 nghìn tỷ đồng) và cũng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vàodanh mục các dự án có khả năng sử dụng nguồn vốn IBRD để đàm phán với Ngân hàngThế giới tại văn bản số 2848/VPCP-KTTH ngày 07/05/2008. Đến nay, đề xuất dự ánđã hoàn thành và được Bộ GTVT thẩm định, chấp thuận làm cơ sở triển khai bướclập Dự án đầu tư. Ngày 20/01/2009, Bộ GTVT đã có văn bản số 396/BGTVT-KHĐT kiếnnghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Nhà đầu tư lựa chọn Nhà thầu thực hiện cácdịch vụ tư vấn bằng hình thức chỉ định thầu như đề xuất của Nhà đầu tư.

Theo Bộ GTVT, dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết làdự án có tổng mức đầu tư lớn, việc thực hiện dự án theo hình thức BOT là rấtkhó khăn trong việc thu hồi vốn.

Do tầm quan trọng chiến lược của dự án và thực hiện ý kiếnkết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nướccác công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải (Thông báo số 33/TB-VPCP ngày 4/2/2009 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Giao thông vận tải yêucầu Bitexco trên cơ sở đề xuất dự án tiến hành tính toán sơ bộ để khẳng định khảnăng đầu tư theo hình thức BOT để Bộ GTVT có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủvà xem xét để huy động thêm các nguồn vốn khác nhằm đẩy nhanh tiến độ côngtrình.

Yêu cầu Bitexco khẩn trương thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để b/c);
- Cục ĐBVN;
- Lưu VT, KHĐT(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức