BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1299/TCT-CS
V/v xác định ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Thanh Hóa.
- Cục thuế Thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Thuế nhận được côngvăn số 4239/CT-THDT ngày 30/12/2012 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa, công văn số 341/CT-KTTngày 23/11/2012 và công văn số 49/CT-KTT ngày 12/03/2013 của Cục thuế Thành phốCần Thơ đề nghị hướng dẫn về xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm d, Khoản 6, Điêu 2,Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định nhiệm vụquyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định:

"d) Thẩm định các dự ánđầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cấp giấyphép đầu tư cho các dự án theo thẩm quyền; thực hiện việc ủy quyền cấp giấyphép đầu tư theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; thống nhất quản lý việc cấpgiấy phép các dự án đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nướcngoài;".

Tại Điểm 2.5.4 Mục I Thôngtư liên tịch số 02/2004/TTLT /BK-HĐT- BNV ngày 01/06/2004 quy định nhiệm vụ vàquyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

"2.5.4. Thẩm định cácdự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; cấpgiấy phép ưu đãi đâu tư cho các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh theo phân cấp".

Căn cứ các quy định nêutrên, việc xác định ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư thuộc thẩm quyền xử lýcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định củaChính phủ, Thủ tướng Chính phủ) và Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự ánthuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh).

Vì vậy,với vướng mắc của Cục thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Thanh Hóa, Cụcthuế Thành phố Cần Thơ có văn bản xin ý kiến các cơ quan nói trên theo đúngthẩm quyền.

Tổng cụcThuế thông báo để các Cục thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- TCT
- Lưu: VT, CS – 2b

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường