BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129TCT/NV3
V/v thực hiện chính sách ưu đãi thuế theo tỉ lệ nội điạ hoá

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thuỷ Hải;
- Công ty TNHH Nam Thịnh;
- Công ty cổ phần xe máy - điện máy Phương Đông;
- Công ty TNHH sản xuất xe máy và điện cơ điện lạnh;
- Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên;
- Công ty TNHH xe và máy FMC;
- Công ty TNHH Lý Hồng Kinh sản xuất phụ tùng;

Tổng cục thuế nhận được hồ sơ của các Công ty xin đăng ký thực hiện chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với động cơ và xe hai bánh gắn máy. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Ngày 25/10/2002 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003-2005. Như vậy, kể từ ngày 01/01/2003 việc sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng xe hai bánh gắn máy sẽ thực hiện theo Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg nêu trên và không thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 của Liên Bộ Tài chính - Bộ công nghiệp - Tổng cục Hải quan và Thông tư số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 04/06/2002 của Liên Bộ Tài chính -Bộ công nghiệp.

Tổng cục thuế xin thông báo để các Công ty được biết./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An