BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12TCT/AC
V/v quản lý, sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 21210 CT/AC ngày 18/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng quy định thủ tục mua hoá đơn lần sau của các tổ chức, cá nhân phải có bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra theo mẫu số 02/GTGT ; kể cả những hoá đơn kinh doanh xăng dầu, dịch vụ bưu điện, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách và bán lẻ hàng hoá tiêu dùng. Trường hợp các ngành, đơn vị kinh doanh nêu trên sử dụng số lượng háo đơn nhiều trong tháng gặp khó khăn trong việc lập bản kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra theo mẫu 02/GTGT thì: Cục thuế hướng dẫn đơn vị đăng ký sử dụng hoá đơn tự in để ngăn ngừa hành vi mua, bán hoá đơn do Bộ tài chính phát hành.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế