BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/BGTVT-KCHT
V/v: Đoàn đua xe đạp qua cầu Rạch Miễu.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Bộ Giao thông vận tải nhận đượccông văn số 5241/UBND-VHXH ngày 25/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vềviệc cho phép Đoàn đua xe đạp qua cầu Rạch Miễu, Bộ Giao thông vận tải có ýkiến như sau:

Công trình cầu Rạch Miễu hiệnnay đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện để kịp cho lễ khánh thành vào ngày19/01/2009. Việc giải quyết các bước hoàn chỉnh để quyết định đưa vào khai thácvẫn chưa thực hiện xong. Vì vậy, việc cho phép Đoàn đua xe đạp qua cầu RạchMiễu là không được.

Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dântỉnh Bến Tre lùi thời gian Đoàn đua xe đạp qua cầu Rạch Miễu hoặc thực hiệnphương án vượt sông khác.

Rất mong nhận được sự phối hợpcủa Quý Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức