BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Nghị định số 15/2013/NĐCP và Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2014

 

Kínhgửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 42/KTHT-XD ngày 23/4/2014 của phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Đak Pơ, tỉnh GiaLai về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình vàThông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy địnhthẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Sau khi xem xét,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về công tác tổchức thẩm định thiết kế - dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn huyện(cấp III, cấp IV) có sử dụng nguồn vốn ngân sách do UBND huyện làm chủ đầu tư,UBND huyện được phép sử dụng phòng chuyên môn (phòng Kinh tế và Hạ tầng) có đầyđủ năng lực để thẩm định một số nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghịđịnh số 15/2013/NĐ-CP Việc thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước vềxây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP .

Theo hướng dẫn tạiQuyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Địnhmức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí quảnlý dự án đã bao gồm chi phí công tác tổ chức thẩm định thiết kế của chủ đầu tư.

2. Đối với các côngtrình, hạng mục công trình cấp III do UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyênmôn và các đơn vị khác trên địa bàn huyện được giao làm chủ đầu tư có sử dụngnguồn vốn ngân sách nhà nước, việc thẩm tra thiết kế xây dựng công trình khôngthuộc thẩm quyền của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. Đối với các công trìnhthuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP việcthẩm tra thiết kế công trình thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xâydựng, cụ thể là Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.Việc thu phí thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được ápdụng theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tàichính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiếtkế công trình xây dựng

Trên đây là ý kiến Bộ Xâydựng, đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầnghuyện Đak Pơ nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD (BĐD)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỒNG XÂY DỰNG
Bùi Trung Dung