BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn thiết kế chống sét công trình "Dây chuyền công nghệ sản xuất Nitrat Amôn hàm lượng cao".

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy - Bộ Công an

BộXây dựng đã nhận được Công văn số 1221/PCCC (P3) ngày 25 tháng 12 năm 2008 củaCục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy xin ý kiến giải đáp về việc áp dụng tiêuchuẩn thiết kế chống sét cho công trình Dây chuyền công nghệ sản xuất NitratAmôn Tam đảo, Vĩnh Phúc. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

-Dựán công trình Dây chuyền công nghệ sản xuất Nitrat Amôn Tam đảo, Vĩnh Phúc nêutrong công văn của Quý cơ quan không thuộc đối tượng "các công trình đặc biệt"như quy định trong mục 1.3 của tiêu chuẩn TCXDVN 46:2007. Công trình kho chứachất nổ được quy định tại mục 1.2 của tiêu chuẩn.

-Khichủ đầu tư áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 46:2007, việc thiết kế hệ thống bảo vệchống sét cho công trình cần tuân theo các chỉ dẫn trong tiêu chuẩn. Đối vớicông trình kho chứa chất nổ thì thiết kế theo hướng dẫn cụ thể trong mục 18 củatiêu chuẩn này.

Trênđây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháynghiên cứu áp dụng.

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu VP, Vụ KHCN&MT

TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MTTS Nguyễn Trung Hoà