BỘ XÂY DỰNG
-------------------
V/v: Chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng VCC Hà Nội
Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 90/CV-VCCHN ngày 6/12/2012 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng VCC Hà Nội về chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Chi phí thiết kế xây dựng công trình hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được xác định phù hợp với phân loại phân cấp công trình tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt. Đối với chi phí thiết kế dự án Đầu tư xây dựng nhà máy bánh kẹo Hải Châu giai đoạn I như tài liệu gửi kèm theo văn bản số 90/CV-VCCHN nêu trên, chi phí thiết kế công trình được tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng phần công trình (nhà xưởng, nhà bảo vệ, bể nước ngầm, kho) và chi phí xây dựng phần hạ tầng ngoài nhà (hệ thống điện ngoài nhà, hệ thống xử lý, cấp, thoát nước, giao thông…) là phù hợp. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng VCC Hà Nội căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh