BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/BXD-QLN
V/v: Trả lời CV số 178/SXD-CCQNĐ ngày 12/01/2009 của Sở Xây dựng thành phố HCM

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 178/SXD-CCQNĐ ngày12/01/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề xuất việc ghi diện tích sàncăn hộ nhà chung cư trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Về vấn đề này, BộXây dựng trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu soạn thảo Thông tư quyđịnh một số nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,trong đó có nội dung hướng dẫn cách ghi diện tích sàn căn hộ trong giấy chứngnhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ nhà chung cư theo hướng nhằm giải quyếtnhững tồn tại trong thực tế cũng như vướng mắc nêu tại công văn 178/SXD-CCQNĐ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà