BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 13/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 330/SXD-GĐCL ngày 18/01/2010 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 330/SXD-GĐCL ngày18/01/2010 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc xác định cấp(hạng) nhà ở và công trình xây dựng để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc xác định cấp (hạng) nhà ở để phục vụ cho việc cấp giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở được thực hiện theo quy địnhtại Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phươngpháp xác định diện tích và phân cấp nhà ở, không áp dụng Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008 của Bộ Xây dựng.

Việc xác định cấp công trình xây dựng để phục vụ cho việccấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (không phải là nhà ở) đượcthực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của BộXây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, báo cáo UBND thành phố thựchiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà