BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với dịch vụ môi giới bán hàng hóa ở nước ngoài.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2011

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công vănsố 1565/CT-TTHHT ngày 16/12/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về chính sách thuếđối với dịch vụ môi giới bán hàng hóa thực hiện ở nước ngoài của công ty Cổ phầncao su Phước Thành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4 Mục II Phần A Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhânnước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam đã quy định cụthể về chính sách thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịchvụ cho tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Đề nghị Cục thuếtỉnh Bình Phước căn cứ vào quy định nêu trên và nội dung cụ thể của Hợp đồngmôi giới bán hàng hóa của Công ty cổ phần cao su Phước Thành để hướng dẫn đơn vịthực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Cụcthuế phải đề xuất biện pháp xử lý để Tổng cục Thuế có cơ sở hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế tỉnh Bình Phước được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường