công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 13 TCT/CS
NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2003 VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GTGT

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 22510/CT-VX ngày 25/11/2002 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc hoàn thuếGTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, mục I, phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liêntục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có luỹ kế số thuế đầu vào đượckhấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra được hoàn thuế. Số thuế được hoàn là số thuếđầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế" và tại điểm 4, mụcIII, phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 có hướng dẫn: "Các đốitượng được hoàn thuế khi lập và gửi hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế phải kêkhai đúng, trung thực các số liệu kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề số liệu kê khai. Mọi trường hợp sai sót nếu kiểm tra, phát hiện đều bị xử lýtruy thu về thuế. Tuỳ theo nguyên nhân và mức độ vi phạm còn bị phạt hoặc truycứu trách nhiệm hình sự theo Pháp luật".

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh thuộc đốitượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ trong 3 tháng liên tục trở lên có luỹkế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra thì sẽ được xét hoànthuế. Trường hợp đơn vị xin hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu do bán hàng nhậpkhẩu thấp hơn giá thị trường mà giá tính thuế đầu vào hải quan áp dụng cho phùhợp với giá thị trường thì Cục thuế phải kiểm tra trước khi hoàn thuế. Trườnghợp nếu phát hiện đơn vị kê khai không phù hợp với giá bán ghi trên hoá đơngiao cho người mua hàng thì bị xử lý truy thu về thuế. Tuỳ theo nguyên nhân vàmức độ vi phạm còn bị phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.