BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 13/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Trả lời Công văn số 622/ĐT-BQL ngày8/9/2007 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về việc miễn giảmthuế TNDN áp dụng đối với Công ty TNHH Sato Việt Nam – Khu công nghiệp ThăngLong, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2, Mục IV, PhầnE Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/12/2007 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn:“Cơ sở kinh doanh đang hoạt động cóđầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cảithiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn, giảm thuế chophần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

Miễn 01 năm và giảm 50% số thuếphải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mụclĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điềukiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Thời gian miễn, giảm thuế đối vớidự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ,cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được tính từ năm dựán đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập. Đối với những dựán đầu tư có thời gian thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành nhiều hạng mụcđầu tư thì cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn thời gian tính miễn thuế, giảm thuếtheo từng hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh. Căn cứ thờigian dự kiến thực hiện dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh đăng ký với cơ quan thuếthời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư”.

Theo điểm 13, Mục I,Phần B Phụ lục A Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị địnhsố 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Đầu tư thìsản xuất sản phẩm điện tử thuộcdanh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Công ty TNHH Sato Việt Nam – KCNThăng Long có mục tiêu, phạm vi hoạt động là sản xuất, gia công và lắp rápcác máy in điện tử,máy dán nhãn bằng tay. Công ty được Ban Quản lý các Khucông nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp giấy phép Đầu tư số 59/GP-KCN-HN ngày9/6/2004, Giấy phép Đầu tư điều chỉnh số 59/GPĐC1 -KCN-HN ngày 28/12/2004, Giấyphép Đầu tư điều chỉnh số 59/GPĐC2 -KCN-HN ngày 18/5/2006.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợpCông ty TNHH Sato Việt Nam – KCN Thăng Long có nhu cầu tăng vốn pháp định để mởrộng quy mô sản xuất (sản xuất, gia công và lắp ráp các máy in điện tử, máy dánnhãn bằng tay) thì Công ty Sato Việt Nam – KCN Thăng Long được miễn thuế TNDNtrong 1 năm và giảm 50% số thuế TNDN trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhậptăng thêm do đầu tư mở rộng sản xuất này mang lại.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban Quảnlý các Khu công nghiệp và Chế xuất biết và liên hệ với Cục thuế địa phương đểđược hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Vụ Pháp chế ;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương