THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 13/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án do GEF tài trợ

Hà Nội, ngày 4 tháng 1 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9352/BKH-KTĐN ngày 20/12/2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Bảo vệ sinh thái và pháttriển bền vững rừng Sóc Sơn-Hà Nội" do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tàitrợ với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 687.500 USD.

2. Giao UBND thành phố Hà Nội hoàn thiện văn kiện Dự án (lưuý các ý kiến góp ý của Bộ Tài chính tại văn bản số 15707/BTC-TCĐN ngày20/11/2007, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 4608/BTNMT-HTQT ngày21/11/2007), thẩm định, phê duyệt, ký với nhà tài trợ và chủ trì triển khaithực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
-PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b), 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm